İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununu ve diğer kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda Mevcut çalışan Memur İşçi personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarının korunmasını ve devam ettirilmesine ihtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini gerek diğer kurumlardan nakil yoluyla gerekse yeni istihdamlar yaratılmak üzere düzenleme ve çalışmalar yapan etkinlik, verimlilik, işe devam, yer ve görev değişiklikleri, kurum içi anlaşmazlık, yakınmaları göz önünde tutarak kurumdaki sorunların saptanması, tanımlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bunların Belediye üst yönetiminin gündemine getirerek çözülmesini sağlayan, Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile aktaran ve bilgilendiren bir birimdir.

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediyemiz bünyesinde çalışan bütün personelin mevzuat hükümlerine göre atanma, terfi, kıdem, işten çıkarma, ödeme türlerinin ve maaş unsurlarının tespiti, izin, sağlık işlemleri, görevlendirme, yer değişikliği, gizli sicil işlemleri, disiplin işlemleri, emeklilik işlemleri, kıdem tazminatı tespiti, personel intibak ve hizmet birleştirme işlemleri, aday memurların asaletine dair işlemler, öğrenci staj işlemleri vb. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu genel faaliyet türlerinin izahı başlıklar altında sunulmuştur.

MAAŞ VE ÖDEME İŞLEMLERİ
Belediye Başkanı ödemeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi  124 memur ile 4857 sayılı iş kanununa tabi 149 İşçi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine tabi 40 sözleşmeli personelimizin ücret, ikramiye, fazla mesai, işçilerin olaya bağlı sosyal yardım ödemeleri, memur ve sözleşmelilerin maaş, yolluk ödemelerinin tespiti ve tahakkuku İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yapılmaktadır. İşçi memur maaşlarının tabanını oluşturan; Personel Devam Takip Çizelgelerinin günlük rutin kontrolleri yapılmaktadır.

Memur personellerin Emekli Kesenekleri SGK'ya Kesenek Bilgi Sisteminde onaylanarak ödeme durumuna getirilmektedir.

Bu ödemelere esas olacak derece, kademe terfileri,Zam (özel hizmet) ve Tazminat (yan ödeme) Kararnamesine uygun kurum çizelgesinin hazırlanarak Valilikçe vize edilmesi ve maaş ödemelerinin bu esaslara göre hazırlanması, her türlü terfilerden kaynaklanan kademe ve derece ilerlemelerine bağlı aylık ve ek gösterge artışlarının hazırlanması, memurların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının durumları aile yardımı hükümlerine göre incelenerek ödemelerin kontrolü yapılmaktadır.

Ayrıca görev ve tedavi yolluk tahakkukları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyetleridir.

İZİN- HASTA SEVK KAYIT VE İŞLEMLERİ

Belediye Personelinin sağlık raporların gerektirdiği kesintilerin tespiti önemli özlük hizmetleri olarak  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Her bir personelin kıdem, izin hakkı, hak ettiği ve kullandığı izin kayıtlarının tutulması ile birlikte faal olan personelin ve mazeret türleri itibariyle görevde olmayanların günlük tespiti ile Makamın ve Dairelerin bilgisine sunulması da genel mesai disiplinini sağlanmasına yönelik çalışmalardandır. Ayrıca izin planları yıllık olarak yapılarak hizmet aksamasını önleyici, alternatifli personelin dönüşümlü izin uygulaması gerçekleştirilmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KADRO VE PLANLAMA HİZMETLERİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde mevcut olan kayıtlar Personele ait bütün bilgilerin veri girişi haline getirilmesi sağlanarak özlük işlemleri sistematik hale dönüştürülmüştür.
Hizmet gereği yeni istihdamın sağlanması, emeklilik tarihlerinin tespitiyle görevlerin aksamasını önleyici tedbirlerin oluşturulması planlama hizmeti olarak yürütülmektedir.

MEMUR, İŞÇİ KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMLERİ
İhtiyaç duyulan personel teminine ve mevcut personelin hizmet seyrine bağlı kadro pozisyonlarının uyumlandırılmasına esas teşkil eden işlemler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

EMEKLİLİK İŞ VE İŞLEMLERİ
Kendi istekleriyle emekliye sevk edilen memur personelin emeklilik hizmet cetvelleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanarak, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak tahsis işlemlerine esas olmak üzere Kurum bünyesindeki emeklilik işlemleri yapılmaktadır.
İşçi personelin emekliliklerinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatının, kullanılmayan izin ücretlerinin hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeme için intikal ettirilmesi de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevlerindendir.

SGK WEB UYGULAMASI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belediyemizin Resmi İş yeri Tescilli Yapılarak Memur ve İşçi Personelin işe giriş ve çıkışları internet ortamında yapılmaktadır.

SİCİL - DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Memur Disiplin Kuruluna ve İşçi Disiplin Kuruluna intikal edecek tahkikatların hazırlanması, Memur Disiplin Kurulunda alınan kararların tebliği, karar sonuçlarına göre yapılacak işlemler, kayıtların tutulması da İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevlerindendir.
Ayrıca mal bildirimi beyanıyla yükümlü bütün personelin bildirimleri usulüne uygun şekilde muhafaza edilir.

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAPILAN ATAMALAR
Nakil atamaları: Kurumlar arası atanan memur işlemleri
Açıktan atama: İlk defa atanan ve daha önce memuriyette olup da istifa eden kişilerin tekrar memuriyete girmeleri sırasında yapılan atama işlemleri.

EMEKLİ İŞLEMLERİ
Hizmet yılını dolduran işçi ve memur personelin emekliye sevk etmek için yapılan işlevler.

KURUM İÇİ VE DIŞI GÖREVLENDİRMELER
Memur ve işçi personelin kurum içi yer değişikliği ve başka kurumda geçici olarak görevlendirme işlevleri.

MEMUR DERECE VE TERFİLERİ
Çalışan memur personelin her yıl için 1 kademe ve 3 yıl için 1 derece müktesebi olan terfi ilerletilmesi işlevlerin yapılması.

MEMUR TAHSİL DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNTİBAK ONAYI
Çalışan memur görevde iken bir yüksek öğrenimi bitirdiği zaman belgelemek kaydıyla müktesebinde değerlendirilmeye alınması, yine SSK,Bağ-Kur hizmetlerinin değerlendirilmeye alınarak intibak onayının hazırlanması.

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
Personele mesleki, bilgi ve becerilerini artırmak, yeni gelişmeleri takip etmek, aynı başarı düzeyini sürekli kılmak ve geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ÇEŞİTLİ SEMİNER İŞLEVLERİ
Seminere katılacak olan personelin katılımlarının sağlanması için yapılan işlemler.

YAN ÖDEME ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Çalışan memur personelin maaşları ile ilgili verilerin hazırlanması.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KADRO İHDAS VE GENİŞLEMELER
Çalışan memur personelin işgal ettiği kadroda yana gitmesi halinde yeniden müktesebine uygunluğunun sağlanması bakımından istenilen kadro işlemleri.
Kurum için yeni kadro ihdası için talep işlemleri.

İŞÇİ VİZELERİ
Çalışan Geçici İşçi personelin her yıl ocak ayı itibariyle tekrar çalıştırılması için alınan vize onay işlemleri.

PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞLEVLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına her ay bildirilen aylık işgücü çizelgesi form  hazırlanması.
Yerel bilgi projesi kapsamında Valilik Makamına her üç ayda bir dolu- boş memur kadrolarının bildirilmesi.
Yılda iki defa memur personelin kadro ve unvan değişikliklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi.
Belediye iş sendikası ile yapılan toplu sözleşme ve tüm yazılar.

ÇEŞİTLİ YAZIŞMALAR
Memur- işçi izinleri (günlük, yıllık, ölüm, mazeret, doğum öncesi ve sonrası, süt izni, ücretsiz izinlerin işlevleri).
İşçi- memur sağlık işlemleri (istirahat ve heyet raporların işlenmesi .

Başkanlık oluru ile görev yeri değişen personelin müdürlük yazışmaları.
Vekâlet yazıları.
Memur- işçi disiplin kurulunun oluşturulması ve disiplin evraklarının sonuçlandırılması.
Yıl sonu itibariyle memurlara ait gizli sicil evraklarının hazırlanması.
Mal ve aile, tedavi beyannamesinde yapılan değişikliklerin işlenmesi.
Yurt dışı izinleri ve yeşil pasaport işlemlerinin hazırlanması,
İstifa işlemlerinin hazırlanması.
Askerlik borçlanma evraklarının hazırlanması.
Mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi.
Yıllık sözleşme işlemleri

MAAŞ TAHAKKUK BÜRO
Belediye Başkan ödeneği ve Başkan Yardımcılarının,Memurların, İşçilerin, sözleşmeli personelin ve stajyerlerin Maaş bordrolarının hazırlanması.
Personelin giriş ve çıkış işlemlerinin günlük kontrolü.
Kurumlarla yazışmalar (İcra Daireleri, İş Kurumu ve Maliye vb.)
Emekli olan personelin yolluk, kıdem ve diğer alacak bordrolarının hazırlanması
Personelin asgari geçim indirim bordolarına esas tutulan aile durum çizelgeleri kontrolü ve maaşa yansıması yapılmaktadır.
İşçilerin ikramiyelerinin İşçi İlave Tediye ve T.İ.S gereği ödenmesi
İşçilerin SGK bildirgelerinin Internet ile bildirilmesi

 


MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz:
Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak.
Açıklama :  Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin; Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hâkim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.

Vizyonumuz:
Kaliteli hizmet için İnsan Kaynakları olarak personelin Gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.
Açıklama : Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.

Müsameddin
TOPUZOĞLU

Adres: Belediye Evleri Mah.Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel:  0 322 239 6464/1063

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI