• Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak imar durumu belgesi düzenlemek.
 •  Çukurova Belediyesi sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılaşmasını sağlamak.
 •  Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlüğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 •  Mimari proje tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrolünü yapmak.
 •  Mimar projelerin mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
 •  Proje kontrole ibraz edilen projelerin mevzuata göre incelemesini yapmak ve onaylamak. 
 •  Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını düzenlemek.
 •  İnşaatları, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünü sağlayarak gerekli hakediş veişbitirmeleri düzenlemek.
 •  Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek.
 •  Yazılı  Sözlü veya iletişim yolu ile gelen şikayetleri değerlendirmek.
 •  Ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında ilgili kanun hükümlerince yasal işlemleri yapmak.
 •  Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak üzere proje sureti onayı yapmak.
 •  İmar planı tadilat taleplerinin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması
 •  Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi vermek.
 • Vatandaşın talebi üzerine adres tespitlerini yapmak.
 •  1/1000'lik imar planları hazırlamak ve imar plan tadilatlarını meclise sunmak.