ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre kiraya verilecektir

 

S.

No

 

Mahalle

Ada

Parsel

Adres

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Kurttepe

7022

1

Kurttepe Mahallesi Mangal Park içi

Büfe

28.200,00+KDV

846,00

21.12.2022  16:00

2

Huzurevleri

7121

1

Huzurevleri Mahallesi Yaşar Bayboğan Parkı içi

Büfe

18.000,00+KDV

540,00

21.12.2022  16:05

3

Yüzüncüyıl

1258 parsel yanı

 

Yüzüncüyıl Mahallesi 85331 Sokak Diş Hastanesi yanı

Büfe

21.000,00+KDV

630,00

21.12.2022  16:10

4

Yüzüncüyıl

7774

2

Yüzüncüyıl Mahallesi Ali İhsan Gözübatık Parkı

Büfe

18.000,00+KDV

540,00

21.12.2022  16:15

5

Yüzüncüyıl

7665

1

Yüzüncüyıl Mahallesi

Çay Ocağı ve Müştemilat

29.280,00+KDV

878,40

21.12.2022  16:20

6

Yüzüncüyıl

 

 

Yüzüncüyıl Mahallesi 85267 sokak üzeri

Büfe

18.000,00+KDV

540,00

21.12.2022  16:25

7

Yüzüncüyıl

757 parsel yanı

Yüzüncüyıl Mahallesi 85251 Sokak üzeri

Büfe

22.620,00+KDV

678,60

21.12.2022  16:30

8

Güzelyalı

6140

1

Güzelyalı Mahallesi

Tenis Kortu Müştemilat ve Çay Ocağı

9.432,00+KDV

282,96

21.12.2022  16:35

 

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu yerlerin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü olup İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan Fotokopisi, adli sicil belgesi,

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi), Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri  

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan, ihale bedelini Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak yatıracaktır

9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 21/12/2022 günü saat 11.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13- Her ihale için 500 TL Şartname Bedeli alınacaktır.