ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/i maddesine göre kiraya verilecektir.

 

S.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Adres

İhale

İşi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/A  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/14:30

2

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/B  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/14:35

3

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/C  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/14:40

4

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/D  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/14:45

5

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/E  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/14:50

6

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/F  Nolu Bağımsız Bölüm

50 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

34.490,00+KDV

1.034,70

10.05.2023/14:55

7

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/G  Nolu Bağımsız Bölüm

50 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

34.490,00+KDV

1.034,70

10.05.2023/15:00

8

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/H  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:05

9

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/I  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:10

10

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/J Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:15

11

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/K  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:20

12

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/L  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:25

13

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/M Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:30

14

Toros

6239

1

Adana Lezzetler Çarşısı 78195 Sk. No:3/N  Nolu Bağımsız Bölüm

25 m² ebadındaki işyerinin kullanım hakkı

17.245,00+KDV

517,35

10.05.2023/15:35

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.3-Söz konusu işyerlerinin kullanım hakkı ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.5- İsteklilerden istenen belgeler;a) Teklif mektubu b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan Fotokopisi,adlisicil belgesi,d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi), Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belgee) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dairnoter tasdikli vekâletname, İhale için İstenilen diğer  belgeler ilk ilan  tarihinden sonra alınmış olacaktır.f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak yada iptal edilecektir. 8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait hesap numarasına  peşin olarak yatıracaktır9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde AdanaMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını10.05.2023 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.13- 500 TL Şartname Bedeli alınacaktır.